COPD ketenzorg

Ketenzorg betekent dat patiënten goed op elkaar afgestemde zorg ontvangen; patiënt en hulpverleners streven hetzelfde doel na. Medrie Regio Hardenberg bevordert en faciliteert dat de verschillende professionele partijen die betrokken zijn bij de keten, met elkaar samenwerkings-,  verwijs- en terugverwijsafspraken opstellen. Medrie Regio Hardenberg draagt zo zorg voor de verbinding tussen de verschillende ketenpartners in de regio.

Het is belangrijk bij start van de ketenzorg dat de patient toestemming verleent voor ketenzorg en uitwisseling van gegevens. Geef daarom iedere patient de informatiebrief mee en laat het toestemmingsformulier ondertekenen.

Voorbeeldbrieven - wordversie:
Informatiebrief - over ketenzorg en deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het doel van de ketenzorg COPD is:
- Gericht op de aandoening COPD:
  - verminderen van de klachten;
  - verbeteren van het inspanningsvermogen;
  - normaliseren van de achteruitgang van de longfunctie (FEV1);
  - voorkómen van exacerbaties;
  - uitstellen of voorkómen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid;
  - verbeteren van de ziekte-gerelateerde kwaliteit van leven.
- Tevreden patiënt
- Efficiënte/betaalbare ketenzorg

De kwaliteit van de uitgevoerde zorg wordt gemeten via de afgesproken landelijke indicatoren en patientervaringsonderzoek.

In de handleiding in-en exclusiecriteria staat beschreven welke patiënten in de keten COPD kunnen worden geïncludeerd en welke niet. Wanneer een patiënt wordt geïncludeerd ontvangt hij/zij deze (programmatische) ketenzorg).
De e-COPD kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor de zorgverlening aan mensen met COPD door zorgverleners digitaal geregistreerd moet worden.

Ketenvergoeding
Opgenomen in de ketenvergoeding COPD (mits ketenpartner door Medrie Regio Hardenbefg gecontracteerd):
- diëtist, KIS consultatie specialist
- alle consulten inclusief t.g.v. exacerbaties, spirometrie, stoppen met roken zorg (individueel of groepsbegeleiding)

Hoe deze (programmatische) ketenzorg voor COPD in de regio Hardenberg is vormgegeven vindt u via onderstaande link. Door op een blokje te klikken verschijnen de samenwerkingsafspraken.

Naar keten COPD