Diabetes ketenzorg

Ketenzorg betekent dat patiënten goed op elkaar afgestemde zorg ontvangen; patiënt en hulpverleners streven het zelfde doel na. Medrie regio Hardenberg bevordert en faciliteert dat de verschillende professionele partijen die betrokken zijn bij de keten, met elkaar samenwerkings-,  verwijs- en terugverwijsafspraken opstellen. Medrie regio Hardenberg draagt zo zorg voor de verbinding tussen de verschillende ketenpartners in de regio.

Het is belangrijk bij start van de ketenzorg dat de patient toestemming verleent voor ketenzorg en uitwisseling van gegevens. Geef daarom iedere patient de informatiebrief mee en laat het toestemmingsformulier ondertekenen.

Voorbeeldbrieven - wordversie:
Informatiebrief - over ketenzorg en deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het doel van de ketenzorg DM is:
Het uiteindelijke doel van ketenzorg is het bereiken van een optimaal behandelde patiënt en een voor de patiënt optimale ervaren kwaliteit van leven. In de handleiding in-en exclusiecriteria staat beschreven welke patiënten in de keten diabetes kunnen worden geïncludeerd en welke niet. Wanneer een patiënt wordt geïncludeerd ontvangt hij/zij deze (programmatische) ketenzorg.
De e-Diabetes Mellitus kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor de zorgverlening aan mensen met diabetes type 2 door zorgverleners digitaal geregistreerd moet worden.

Ketenvergoeding
Opgenomen in de ketenvergoeding diabetes (mits ketenpartner door Medrie Regio Hardenberg gecontracteerd):
- diëtist, fundusfotoscreening, KIS consultatie specialist, consult diabetesverpleegkundigen
- alle consulten inclusief insulinetherapie, 24 uursbloeddrukmeting, stoppen met roken (individueel of groepsbegeleiding)

Hoe deze (programmatische) ketenzorg in de regio Hardenberg is vormgegeven vindt u via onderstaande verwijzing. Door op een blokje te klikken verschijnen de samenwerkingsafspraken.

Naar Keten diabetes