Veelgestelde vragen

Moeten we doorgaan met het verzamelen van toestemmingsverklaringen?

De huisarts blijft verplicht om medische gegevens van de patiënt beschikbaar te stellen aan zijn vervanger (huisartsenpost). Het is dus de verantwoordelijkheid van de huisarts om in de toekomst regelmatig te toetsen of aan de patiënten waarvoor dossieruitwisseling belangrijk is de OPT-IN toestemming is gevraagd.

Moet bij aan de patiënt bij leeftijfdsovergang van 11 naar 12 jaar of van 15 naar 16 jaar opnieuw OPT-IN toestemming worden gevraagd?

Deze vraag ligt ter beantwoording bij VZVZ

Wie kunnen apothekersdossier inzien?

De apothekersdossiers zijn in principe beschikbaar voor alle “voorschrijvende artsen (incl medisch specialisten) binnen de regio en de aan de regio gekoppelde apothekers- en artsenorganisaties uit andere regio’s.

Welke borging is er van de patiënt privacy?

 • Patiënten kunnen zich aanmelden voor een VZVZ email service die inhoudt dat alle belangrijke wijzigingen/ontwikkelingen op het gebied van het LSP via email worden gemeld. Hier valt ook het toevoegen van een categorie zorgverleners onder. Een dergelijk bericht kan voor de patiënt aanleiding zijn om zijn toestemming in te trekken.

 • Patiënten kunnen zich ook aanmelden bij een tweede VZVZ-emailservice die er voor zorgt dat hij alle keren dat zijn dossier wordt opgehaald een email bericht krijgt, met vermelding van de naam van de opvragende organisatie. Om deze service in te stellen moet de patiënt inloggen bij VZVZ met een DigID.

Waar geeft de patiënt precies toestemming voor?

 • Op dit moment houdt de toestemmingsvraag van huisartsen alleen de beschikbaarstelling van huisartswaarneemdossiers aan huisartsenposten en huisartspraktijken in. In de formele toestemmingsvraag komt het begrip regio niet voor.

 • Maar als we goed kijken naar de toestemmingsvraag, dan is die breder geformuleerd. De patiënt geeft toestemming om zijn medische gegevens beschikbaar te stellen aan andere zorgverleners waarmee hij een behandelrelatie heeft. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgkoepels om te bepalen welke zorgverleners dat mogen zijn. De zorgkoepels zijn hiervoor weer gebonden aan landelijke beroepsnormen (o.a. Gedragscode Elektronische-Gegevensuitwisseling in de Zorg en de wetgeving zoals de WGBO en WBP).

 • De toestemmingsvraag is zo breed geformuleerd om te vermijden dat als er landelijk overeenstemming is om een categorie zorgverleners toe te voegen niet alle patiënten opnieuw individueel toestemming hoeven te geven.

Waarom wordt door VZVZ geadviseerd om ook aan de huisarts door te geven als uitwisseling ongewenst is?

 • Dit is om te vermijden dat een patiënt die geen dossieruitwisseling wenst, steeds opnieuw wordt gevraagd.

 • Bovendien zijn als gevolg van het besluit van een patiënt om niet uit te wisselen, op de huisartsenpost geen, of minder medische gegevens van hem bekend zijn en zal hij dat tijdens een consult alsnog relevante zaken moeten vertellen. Omdat dit een zeker medisch risico kan meebrengen is het belangrijk dat dit zichtbaar is en dat het een bewust genomen besluit is.

Waarom moeten huisartsen OPT-IN-toestemming vragen? Waarom is dat niet anders geregeld?

Een goed besluit medische gegevens wel/niet beschikbaar te stellen aan andere zorgverleners kan alleen maar genomen in overleg tussen de huisarts met zijn patiënt. De afgelopen jaren is een wetsvoorstel waarin huisartsen min of meer werden gedwongen om de patiëntgegevens uit te wisselen door de 1e Kamer van tafel geveegd, omdat dit inbreuk maakte op de privacy van de patiënt.

Hoe gaat dat als een patiënt naar meerdere apotheken gaat

 • Elke apotheker die medicatie afgeeft moet de patiënt vragen om toestemming om deze informatie te mogen uitwisselen. Het kan dus zijn dat een patiënt bij meerdere apotheken toestemming moet geven.

 • Als een apothekersdossier wordt opgevraagd dan haalt het LSP de medicatie bij alle apotheken aan wie de patiënt toestemming heeft gegeven. Het kan dus zijn dat een dossieraanvraag resulteert in medicatie vanuit meerdere apotheken.

Worden via het LSP ook gegevens met de apotheek uitgewisseld?

 • Op huisartsenposten zijn apothekersdossiers voor inzage beschikbaar en zodra de HISsen daarvoor gereed zijn kunnen ook huisartspraktijken de apothekersdossiers opvragen.

 • De huisartsen-waarneemdossiers worden niet aan apothekers beschikbaar gesteld. Wel wordt momenteel onderzocht of bepaalde Labwaarden en Contraindicaties uit het oogpunt van medicatieveiligheid via het LSP toch aan apothekers beschikbaar kunnen worden gesteld.

 • Voorlopig gaan recepten en afleverberichten nog niet via het LSP, maar op de oude manier

Hoe zit dat met de regionalisatie en regionale schotten?

Met de invoering van de regionalisatie (en regionale schotten is de beperking ingevoerd dat LSP-dossieruitwisseling alleen mogelijk is binnen de eigen “dienstenstructuur-regio”. In ons geval de gehele Medrie-regio.

Ontvangt de eigen huisarts altijd waarneemberichten?

Ja, of via het LSP of via Edifact, precies zoals bij OZIS het geval was: Als van de patiënt via het LSP een dossier is opgehaald en de waarnemend huisarts op de post gebruik maakt van zijn UZI-pas, dan kan de het systeem op de huisartsenpost het waarneembericht via het LSP naar de eigen huisarts sturen. Dit bericht kan dan automatisch in het HIS-patiëntendossier opgenomen. Als er geen LPS-dossier was opgehaald dan wordt het waarneembericht via Edifact naar de eigen huisarts gestuurd. Ook is het mogelijk om per huisarts in te stellen dat alle waarneemberichten altijd via Edifact worden verstuurd.

Kunnen huisartsenposten medische dossiers voor inzage beschikbaar stellen?

Nee. Deze huisartsenposten versturen verslagen in de vorm van waarneemberichten naar de eigen huisarts. Na verwerking door de eigen huisarts zijn deze gegevens bij deze huisartspraktijk op te vragen.

Kunnen Medrie-assistentes dossiers opvragen en inzien?

Medrie heeft alle triage assistentes laten mandateren, zodat ze dossiers kunnen opvragen. De assistentes krijgen geen mogelijkheid om de opgevraagde dossiers in te zien. Het belangrijkste voordeel van deze werkwijze is dat dossiers al beschikbaar zijn als het consult begint.

Kunnen de huisartsen op de huisartsenposten ook de apothekersdossiers van alle patiënten zien?

De huisartsen op de huisartsenposten kunnen ook de apotheker-dossiers vanuit de Medrie-regio opvragen en inzien. Dit kan alleen als de patiënt toestemming aan zijn apotheker heeft gegeven.

Wat kunnen de huisartsen op de huisartsenposten precies zien?

De zogenaamde Professionele Samenvatting. Dit is een door het NHG bepaalde set van gegevens uit het huisartsdossier.

Kunnen de huisartsen op de huisartsenposten de medische gegevens van alle patiënten zien?

Nee, alleen van de patiënten uit de Medrie-regio die aan hun huisarts toestemming hebben gegeven om hun medische gegevens uit te wisselen.

Kunnen andere zorgverleners dan huisartsen waarneemdossiers opvragen en inzien?

Nee, want in de eerste plaats moet de organisatie die het dossier opvraagt een huisartspraktijk of huisartsenpost zijn binnen de Medrie-regio en in de tweede plaats moet de aanvraag gedaan worden door of namens een BIG-geregistreerde huisarts met een geldige huisarts-UZI-pas. Om namens een huisarts een dossier op te kunnen vragen moet de assistente ingelogd zijn met een eigen pas en door een BIG-geregistreerde huisarts zijn “gemandateerd”.

Wie kunnen huisarts waarneemdossiers opvragen en inzien?

 • Alleen de dienstdoende huisartsen op de huisartsenposten binnen de Medrie-regio kunnen deze patiëntgegevens inzien.

 • In de toekomst kunnen ook de huisartspraktijken in geval van waarneming (bijvoorbeeld in vakantietijd) binnen de Medrie-regio de dossiers vanuit de huisartspraktijken binnen de Medrie-regio opvragen, maar de HISsen zijn daar nu nog niet geschikt voor.

Wat betekent dat LSP nu precies?

LSP is te vergelijken met een oude telefooncentrale waarbij een operator onder bepaalde voorwaarden verbindingen tot stand brengt, met een belangrijk verschil: de operator kon gesprekken afluisteren en het LSP kan niet zien/horen wat precies over de lijn gaat.

Waar vind ik als huisarts informatie over het LSP en Opt-in?

 

De meest gestelde vragen over het LSP en de Opt-in toestemming zijn hier en op Mijn Medrie van een antwoord voorzien.
Mocht uw vraag er niet bijstaan, aarzel dan niet om uw vraag te stellen.  LSP@Medrie.nl

 

Daarnaast biedt de Informatiesite voor zorgverleners (VZVZ) de nodige informatie

 

LSP en Opt-in

Wie is aansprakelijk voor medische fouten ten gevolge van een fout in het ontvangen dossier?

In de eerste plaats de waarnemend huisarts, maar aansprakelijkheid voor de eigenhuisarts is nooit uit te sluiten.
De basisregel is dat de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost nooit 100% mag vertrouwen op de ontvangen medische dossiers.
De ontvangen dossiers kunnen onvolledig of incorrect zijn om meerdere redenen, zoals:

 • de patiënt  het recht heeft bepaalde gegevens van de uitwisseling uit te sluiten.

 • er kunnen technische storingen zijn in de uitwisseling en

 • het voorkomen dat de huisarts op de dagpraktijk de meest recente gegevens nog niet heeft verwerkt.

De dienstdoende huisarts moet daarom altijd verifiëren of de ontvangen gegevens  volledig en correct zijn, voordat hij daar conclusies aan mag verbinden.
Hoe een tuchtrechter zal oordelen is door ons niet te overzien, maar wij verwachten dat dan streng gekeken zal worden of de betrokken huisartsen professioneel en zorgvuldig hebben gehandeld conform de richtlijnen van de beroepsgroep. (NB: aan dit antwoord kunnen geen juridische rechten worden ontleend.)

Moeten we samenwerken met apotheken?

Nee, maar het bespaart wel heel veel werk. Wij adviseren om op het toestemmingsformulier ook de naam of namen van de apotheken waar u veel zaken mee doet op te nemen, met de opmerking: “doorhalen wat niet van toepassing is”. De ingevulde toestemmingsverklaringen kunnen dan door zowel de huisarts als de apotheek in hun systemen worden ingevoerd.

Toestemmingsformulier - HA en apotheker

Gezamenlijk toestemming vragen door Huisarts en Apotheker

Er is een speciaal toestemmingsformulier (Opt-in) ontwikkeld waarmee huisarts en apotheker gezamenlijk de patiënt om toestemming voor gegevensuitwisseling vragen. De gedachte hier achter is dat de patiënt maar één keer benaderd hoeft te worden om toestemming aan zowel zijn huisarts als zijn apotheker te verlenen.  De betreffende huisarts en apotheker dienen wel logistieke afspraken te maken over de wijze waarop het formulier aan de andere zorgverlener wordt door gegeven. Het op papier bewaren van de toestemming is geen voorwaarde voor de Opt-in registratie. Is bijvoorbeeld de toestemmingsverlening eenmaal verwerkt in het HIS dan kan het formulier door gezonden worden naar de apotheker.

Toestemmingsformulier

Gespreksprotocol

Openingsvraag:

"Vindt u het goed dat als u een behandeling nodig heeft, op bijvoorbeeld de huisartsenpost of bij de apotheek, de deskundigen daar in uw dossier kunnen kijken?"

Patiënt wil niet:

Ik begrijp dat u niet wilt dat andere artsen in uw dossier kijken. Dat betekent dat u uw medische gegevens zelf mee moet nemen als u naar de huisartsenpost of naar het ziekenhuis moet. Mocht u later van mening veranderen dan is één telefoontje naar ons genoeg.

Patiënt gaat akkoord:

Prima, dan zullen wij dat verder regelen. Mocht u nog vragen hebben, kijk dan eerst even op de website van VZVZ (www.vzvz.nl). Als u later besluit om toch geen toestemming te geven, dan is één telefoontje naar ons genoeg.

Patiënt twijfelt:

Als u nog twijfelt heb ik hier een folder voor u waar de meest gestelde vragen in worden beantwoord. Kijk ook op de website van VZVZ (www.ikgeeftoestemming.nl). Daar is precies beschreven wie wanneer in uw dossier mogen kijken en hoe veilig uw gegevens zijn. Als u akkoord gaat kunt u dat telefonisch of met een invulformulier doorgeven aan een van onze assistentes. Wij zorgen dan voor de rest.

Veiligheid:

De veiligheid is vergelijkbaar met de veiligheid van uw bankgegevens.

 Inzage door wie:

Op dit moment mogen en kunnen alleen de huisartsenpost in Hardenberg in uw dossier kijken. Binnenkort komen daar ook de ziekenhuisspecialisten bij. Om in uw gegevens te kunnen zien moeten ze beschikken over een speciale zorg-pas (vergelijkbaar met een bankpas). Deze passen worden alleen uitgereikt aan geregistreerde zorgverleners.
In alle gevallen wordt vastgelegd wie uw dossier heeft ingezien en u kunt deze informatie bij VZVZ opvragen. Als artsen zonder reden in uw dossier hebben gekeken geef dat dan aan ons door. Als u nog vragen hebt, kijk dan op de website van VZVZ (www.vzvz.nl ). Daar is precies beschreven wie wanneer in uw dossier mag kijken en hoe veilig uw gegevens zijn. Als u dan akkoord gaat kunt u dat telefonisch of met een invulformulier doorgeven aan een van onze assistentes. Wij zorgen dan voor de rest.
 
Wat kan een apotheker dan allemaal zien?
De apotheek krijgt alleen die informatie van ons die nodig is om er voor te zorgen dat u geen medicijnen krijgt waar u allergisch voor bent of die u niet mag hebben in verband met uw gezondheidssituatie (of zwangerschap).

Is het LSP de enige mogelijkheid om dossiers uit te wisselen?

Nee, binnen HIS/AIS-clusters zijn ook andere mogelijkheden, maar ook daarvoor geldt dat als de clusters groot zijn toch eerst toestemming gevraagd moet worden aan de patiënt. Bovendien geldt bij een cluster dat de uitwisseling beperkt is tot de zorgverleners die aangesloten zijn op of gebruik maken van dat cluster.

Waar moet ik zijn als ik aan het LSP wil koppelen?

 • Neem eerst contact op met uw HIS-leverancier. Hij zal u helpen en adviseren bij het realiseren van de koppeling.

 • Op de website van VZVZ staat ter informatie een zeer informatieve checklist voor het aansluiten op het LSP (www.vzvz.nl)

Hoeveel tijd kost het aansluiten op het LSP?

U moet rekening houden met minimaal 12 weken, omdat de leverancier van UZI-passen (het UZI-register) minimaal 12 weken nodig heeft voor het beschikbaar stellen van UZI_certificaten en UZI-passen. Beide zijn nodig voor een koppeling tussen uw HIS en het LSP.

Zijn er naast het LSP ook nog andere mogelijkheden de patientendossiers op de huisartsenposten inzichtelijk te krijgen?

Er zijn voor de langere termijn geen andere elektronische dossier-uitwisselingsmogelijkheden bekend die  aan de hoge privacy- en patiëntveiligheidseisen voldoen. De bestaande OZIS-uitwisseling is per januari 2015 stopgezet.

Is er een gespreksprotocol die huisartsenpraktijken kunnen gebruiken bij het vragen om OPT-IN toestemming?

Zijn de dossiers die op de huisartsenposten ter inzage beschikbaar komen, betrouwbaar?

Omdat patiënten kunnen weigeren bepaalde gegevens uit te wisselen, omdat patiënten medicatie kunnen halen van buiten de openbare apotheken en omdat de techniek nooit 100% betrouwbaar is, blijft het belangrijk dat de waarnemend huisarts de gegevens die hij/zij gebruikt verifieert in overleg met de patiënt.

Is de dossier-uitwisseling wel veilig?

De dossieruitwisseling is heel erg goed beveiligd en beter beveiligd dan elke andere bekende vorm van dossier-uitwisseling.

Wie kunnen in de dossiers kijken?

Momenteel kunnen alleen de Medrie-huisartsenposten in de huisartsendossiers kijken. Hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt is afhankelijk van de besluitvorming van de zorgverlenerskoepels zoals de LHV. De apotheker-dossiers worden uitgewisseld met andere  apothekers, de poli- en dienstapotheek in de Medrie-regio.

Waarom moeten apothekers nog toestemming vragen als de huisarts ook al toestemming heeft gevraagd?

 • De basisregel is dat niemand medische gegevens mag uitwisselen zonder toestemming van de patiënt. Daarom moet de patiënt aan elke zorgverlener die medische gegevens beheert apart toestemming geven. Het is wel mogelijk om twee toestemmingsvragen op één vragenformulier te plaatsen en op die manier samen te werken, mits voor de patiënt helder en duidelijk is dat hij met ondertekening beide zorgverleners toestemming geeft.

 • Als de huisarts via een gemeenschappelijke server of op andere wijze beschikt over de afgeleverde medicatie, dan geldt nog steeds dat de registraties van de afgeleverde medicatie onder het beheer en verantwoordelijkheid van de apotheker vallen en dus alleen maar door de apotheker mogen worden uitgewisseld. Daarvoor moet de apotheker toestemming hebben van de patiënt.

Zijn de medicatiedossiers ook beschikbaar op de huisartsenposten via het LSP?

Ja, als de apotheker de betreffende dossiers bij het LSP heeft aangemeld.
De apotheken en ziekenhuisapotheken in onze regio zijn actief met het aansluiten op het LSP en het vragen van toestemming van patiënten voor de dossieruitwisseling.
Op de huisartsenpost zijn zowel de professionele samenvatting van de huisarts (inclusief de voorgeschreven medicatie, contra-indicaties, intoleranties en allergieën) beschikbaar als de door de apotheker afgeleverde medicatie.

Waarom wil de huisartsenpost inzage in de patientendossiers?

Hiervoor heeft de huisartsenpost de volgende redenen:

 • Te vaak komt het voor dat patiënten hun medische situatie niet kunnen uitleggen en vergeten bijzonderheden (zoals allergieën) of chronische ziektes te vermelden. Met de beschikbaarheid van een medisch dossier kunnen fouten vermeden worden.

 • In haar rol als verlengstuk van de dagpraktijk is het onwenselijk dat de huisartsenpost, zonder dat te weten, wordt gebruikt voor een soort second opinion of de eigen huisarts probeert te omzeilen.

 • Daarnaast is er een beroepsrichtlijn waarin staat dat “voorschrijvende artsen” moeten beschikken over een actueel medicatiedossier. Via het LSP wordt dit medicatiedossier aan de waarnemend huisartsen aangeboden.

LSP en Opt-in - laatste nieuws

Hoeveel patienten zijn bij het LSP aangemeld?

Zie onderstaand overzicht van  1 mei 2018.

 

Regio Opt-in aangemeld Huisartsen
Zwolle

                             53%

Flevoland

                             31%

Hardenberg

                             68%

 

Is er nog een andere reden om met UZI-passen te gaan werken?

Ja, de beroepsnormen worden per 1/1/2015 zodanig aangescherpt dat medische gegevens van patiënten alleen toegankelijk zijn voor gebruikers die met een UZI-pas zijn ingelogd. Dit is een belangrijk punt voor met name de huisartsenposten.

OZIS gestopt per januari 2015

OZIS is uitgeschakeld voor dienstwaarneming huisartsen en apotheken.

Per januari is OZIS gestopt. Dat betekent ook dat OZIS niet langer gebruikt wordt voor het berichtenverkeer. Zo kwamen in het verleden de waarneemberichten van de huisartsenpost via OZIS rechtsstreeks in het HIS van de eigen huisarts terecht. Nu kan dat in principe ook via het LSP als de huisarts hierop is aangeloten, de patiënt toestemming heeft verlend en de waarnemend huisarts op de post werkt met zijn eigen UZI pas.

 

UZI pas

Waar kan ik mijn (nieuwe) UZI pasnummer doorgeven?

Het UZI pasnummer is noodzakelijk om in Callmanager te kunnen werken. Het pasnummer kan worden doorgegeven aan de ICT afdeling van Medrie. 

Vul hier het formulier in 
 

 

Hoe zit het met de kosten en vergoedingen van UZI-pasjes en UZI-certificaten?

 • UZI-pasjes en UZI-certificaten  zijn niet  gratis. Huisartsen en huisartsenposten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Deze staan beschreven op de website van de LHV (www.lhv.nl).

 • Daarnaast zijn voor de nieuwe UZI-passen softwarelicenties nodig á  66 euro ex BTW per werkplek. Certificaten eindigend op Äorta-zorg.nl" worden vergoed. (Zie voor nadere informatie www.vzvz.nl)