Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit huisartsen, POH'ers,  internisten en cardiologen van het St. Jansdal en het Antonius ziekenhuis, diëtisten en de programmamanager van Medrie regio Flevoland. Op indicatie schuiven andere specialisten/disciplines aan. Met ingang van najaar 2019 is de klankbordgroep samengevoegd met de klankbordgroep VRM.  

De klankborgroep adviseert en doet voorstellen tot verbeteringen van de diabeteszorg aan het management van de zorggroep via de programmamanager.
Agendapunten kunnen verder zijn:
- Website en het digitaal zorgprogramma
- Evalueren en bijstellen samenwerkingsafspraken met ketenpartners
- Benchmark, verbeterplannen, praktijkbezoeken
- Protocollen en de implementatie ervan
- Advies t.a.v. scholing
- Input voor jaarlijkse bijeenkomst op Urk leveren aan de betreffende voorbereidingsgroep