Samenwerkingsafspraken met St. jansdal en Antonius voor de ketens DM en VRM

Onlangs zijn tijdens het eerste gezamenlijke klankbordoverleg een aantal samenwerkingsafspraken in het kader van ketenzorg met elkaar afgestemd en geharmoniseerd. In dit overleg is gesproken over de afspraken rondom diabetes, hypertensie en hyperlipidemie. De wijzigingen (klein en/of enkel tekstueel), zijn inmiddels in het zorgprogramma verwerkt. Daarnaast kwam aan bod dat zowel de verwijzing van de huisarts als de terugrapportage van de specialist nog voor verbetering vatbaar is. De specialist merkt bijvoorbeeld dat de aanvraag niet altijd volledig is, ze zijn dan veel tijd kwijt om er achter te komen wat de medicatie-historie is, belangrijk bv bij het mogen instellen op een PCSK9 remmer. Graag bij het maken van een verwijzing aandacht voor:
- Achtergrondinformatie over reden verwijzing
- Intoleranties,
- Heldere samenvatting bij verwijsvraag.
Voor de huisarts geldt dat duidelijk moet zijn wat er van hem/haar, de POH en de patiënt wordt verwacht. De specialisten is gevraagd dit intern af te stemmen.