Verrekening niet-geleverde zorg en uitbetaling ketengelden Q4 2019

Eind januari 2020 worden de ketenvergoedingen over het vierde kwartaal van 2019 uitbetaald. Reeds uitbetaalde vergoedingen over ketenpatiënten die per 1 januari 2020 langer dan een jaar in zorg zijn bij de huidige hoofdbehandelaar, maar in 2019 niet gezien zijn, oftewel er is geen consult in het KIS geregistreerd in 2019, worden met deze betaling verrekend (Medrie zorgt voor terugbetaling van deze ketenzorggelden aan de zorgverzekeraars). Voor financiën is dit een arbeidsintensief proces, wat tevens grote zorgvuldigheid vereist. De inschatting is dat de uitbetaling vóór 31 januari zal plaatsvinden, echter, ondanks alle inspanningen door financiën momenteel, kan dit niet gegarandeerd worden. Dit kan betekenen dat de uitbetaling dan in de eerste week van februari zal plaatsvinden (dus in de week van 3-7 februari).

Waarom verrekenen we deze gelden?
In de NHG zorgstandaarden voor ketenzorg staat dat een patiënt minimaal één keer per jaar gezien moet worden. In de contracten voor ketenzorg gaat Medrie ervan uit dat de zorg conform deze richtlijn geleverd wordt. Dit betekent dat wij alleen zorg vergoeden als er (minimaal) eenmaal per jaar een consult plaatsvindt. Dit consult moet geregistreerd zijn in het KIS.

Verschil tussen de verrekening en de benchmark
Voor de verrekening wordt er gekeken of een patiënt die langer dan één jaar in zorg is bij de huidige hoofdbehandelaar, een geregistreerd consult in 2019 in Portavita heeft. Als er dus een geregistreerd consult (in 2019) in Portavita staat, dan wordt er niet over deze patiënt verrekend. Dit staat dus los van de benchmark. Dit zijn de indicatoren die je invult in het protocol in Portavita (de bij sommigen beter bekende “groene vakjes”). Deze cijfers komen terug in o.a. het spiegelrapport.

Wanneer er vragen zijn, kunt u contact opnemen via zwolle@medrie.nl.