Zorg voor aanpassingsproblemen bij kanker (tijdelijk) weer vergoed

Veel mensen die kanker hebben (gehad), kampen met de gevolgen van kanker en de behandeling zoals vermoeidheid, somberheid, onzekerheid, angst en impact op relaties. Als de problemen ernstig zijn en niet over gaan, kan er sprake zijn van een aanpassingsstoornis. In 2012 werd gespecialiseerde hulp bij een aanpassingsstoornis uit het basispakket gehaald, ook bij kanker. Deze zorg wordt vanaf 1 maart 2018 (tijdelijk) weer vergoed vanuit de tweejarige landelijke pilot Aanpassingsstoornis bij kanker. In de regio Zwolle kunnen (ex)kankerpatiënten voor behandeling bij een aanpassingsstoornis terecht bij Prisma Psychologie en Praktijk De Beken.

Aanpassingsproblemen bij of na kanker
De diagnose kanker is een enorme schok. Ook als de behandeling slaagt, blijven veel patiënten met psychische klachten rondlopen. Deze klachten kunnen zelfs jaren later ontstaan. Soms zijn de klachten mild en van korte duur, en kunnen patiënt en naasten ze zelf opvangen. Maar als de problemen ernstig zijn en niet overgaan, kan er volgens de DSM-5 sprake zijn van een stoornis in de aanpassing. Psychologische hulp is dan zinvol, ook om het ontstaan van zwaardere problematiek te voorkomen.

Vaak geen optimale behandeling ingezet
Psychologische zorg bij een aanpassingsstoornis is in 2012 uit het basispakket van de zorgverzekering gehaald. Dat stelde huisartsen voor lastige dilemma’s bij (ex-)kankerpatiënten. Weliswaar kunnen zij voor psychosociale ondersteuning via de huisarts bij de POH-GGZ terecht. Maar soms zijn de problemen van een dermate aard en ernst dat speciale deskundigheid op het gebied van psychologie en kanker gewenst is.

Gespecialiseerde hulp tijdelijk vergoed
Vanaf 1 maart 2018 is met geld van het ministerie van VWS een (tweejarige) pilot gestart om deze zorg tijdelijk te vergoeden voor patiënten die in de acute fase de behandeling voor kanker in het ziekenhuis hebben afgerond. Als huisarts kunt u bij het vermoeden van een aanpassingsstoornis bij kanker dus weer verwijzen naar gespecialiseerde hulp. De zorgkosten worden vanuit de pilot volledig betaald, dus ook zonder eigen bijdrage van de patiënt of een beroep op het eigen risico. Voorwaarde is wel dat de hulp wordt gegeven door een behandelaar uit het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), die is gecontracteerd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Het tijdelijk vergoeden van deze zorg levert het ministerie van VWS informatie voor een beslissing of de vergoeding definitief terug kan komen in het basispakket.

Naar welke zorgverleners kunt u verwijzen?
De behandeling wordt uitgevoerd door hiervoor geschoolde, BIG-geregistreerde GZ- en klinisch psychologen, psychotherapeuten en psychiaters ingeschreven in het deskundigenbestand van de Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie (NVPO). In de regio Zwolle wordt deze zorg geboden door:  

Zie ook Verwijsgids Kanker, www.kanker.nl/verwijsgids. Naast hulp bij een aanpassingsstoornis bij kanker kunt u op deze website ook andere zorgverleners vinden die hulp en begeleiding kunnen bieden bij gevolgen van kanker zoals fysiotherapeuten, diëtisten en seksuologen.

Meer informatie

De pilot – die wordt uitgevoerd door het IKNL – is ontstaan vanuit een samenwerking van het Landelijk Overleg Paramedische en PsychoSocialeOncologische Zorg (LOPPSOZ), het ministerie van VWS en ZonMw. Het ministerie van VWS maakt deze pilot financieel mogelijk. De evaluatie van de pilot kan plaatsvinden dankzij een samenwerking met KWF Kankerbestrijding. Daarnaast wordt ook nauw samengewerkt met het Trimbos Instituut  en de Werkgroep Richtlijn Aanpassingsstoornissen.