Ouderenzorg

Definitie gezondheid
Zorg voor ouderen gaat uit van de principes van positieve gezondheid waarbij gezondheid niet meer wordt gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Niet alleen het medisch domein draagt zorg voor de gezondheid van ouderen, maar zeker ook het sociale domein en de care. Lees hier meer over positieve gezondheid.

Vanuit de wijken wordt gestreefd naar samenhangende zorg tussen alle domeinen die ten goede komt aan de ouderen in een wijk. In de wijk wordt met elkaar afgesproken hoe deze zorg vorm te geven. Daarnaast zijn er regionale afspraken nodig zoals met ziekenhuizen en rondom het ELV-aanbod. 

Kwetsbare ouderen
Onder (potentieel) kwetsbare ouderen wordt de groep ouderen verstaan waar de volgende factoren aanwezig zijn:
-    Leeftijd 75+
-    De oudere ontvangt thuiszorg
-    Er is sprake van polyfarmacie 
-    Er is sprake van multimorbiditeit

Er wordt uitgegaan van en verwezen naar bestaande protocollen, informatie en handreikingen, te weten:

Een informatieve infographic over zorg- en verblijfsvormen vindt u hier.
Het zorgprogramma sluit aan bij het stepped care principe van Esther Bertholet.  

Onderstaand stroomschema sluit aan bij de ‘patient journey’; de ‘reis’ die een oudere patiënt door het zorglandschap maakt