Recent gewijzigd

Gewijzigd per 8 augustus 2016

In de release van 28 juli zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Wanneer een patiënt geen programmatische zorg ontvangt wordt dit in het vervolg in rood weergegeven in de patiëntheader. Vooral voor ketenpartners zoals de diëtist van belang, immers een dergelijke patiënt mag niet bij Medrie worden gedeclareerd.
- Bij het invoeren van een voetcontrole kan de SIMMS klasse worden bepaald. In de voetcontrole kan de gekozen SIMMS klasse worden ingevoerd. De laatste optie in deze reeks is 'n.v.t. (actief ulcus)'. Er werd tot heden vanuit gegaan dat de 'n.v.t.' optie alleen mogelijk was als er 'actief ulcus' was. Echter ook wanneer er sprake is van een  'Charcotvoet' is de SIMMs klasse niet van toepassing. Dit is de reden dat de tekst (actief ulcus) in deze release is verwijder. De standaard streefwaarde voor systolische bloeddruk bij CVRM en Diabetes voor patiënten van 80 jaar of daarboven is aangepast in overeenstemming met de NHG standaard. De nieuwe systolischebloeddruk voor deze patienten is nu aangepast naar ≤ 160 mmHg.

Voor meer en uitgebreide informatie verwijs ik u naar het releasedocument.

Overzicht van de belangrijkste nieuwe functies, opgeleverd februari - juni 2016.

Gewijzigd per 10 februari 2015

In de release van woensdag 10 februari zal o.a. het volgende worden opgeleverd:
- Importeren van comorbiditeit bij CVRM in plaats van handmatig invoeren. Zo wordt tijdens het importeren van medische data de diagnose al op ‘secundair’ gezet. Het is standaard zo ingesteld dat u vanaf de werklijst vervolgens de mogelijkheid heeft gegevens aan te passen of toe te voegen en zo te accorderen. Wanneer u dit item zelf via instellingen op ‘automatisch overnemen en accorderen’ zet gaat dit zonder handmatige tussenkomst.
- Vanuit de spirosoftware van Carefusion kan de Z-score worden geïmporteerd. (Wanneer Welch Allyn e.e.a. aanpast in haar software kan dit ook in het KIS worden aangepast). Let op: bij andere spirometers dan Carefusion dient u éérst de Z-score handmatig in te vullen in het onderzoek en daarna pas het XML-bestand met de overige cijfers te importeren. Andersom werkt het niet, dan worden de vakjes van de Z-score grijs en zijn deze niet meer in te vullen.
- Het processcherm binnen de rapportages (rode bollenscherm) toont vanaf 11 februari live up-to-date gegevens. Dus zodra u bijvoorbeeld een jaarcontrole hebt uitgevoerd, verdwijnt de rode bol bij de patiënt direct, zowel in het monitorscherm in het patiëntendossier als in het processcherm bij rapportages.
- Wanneer u met de muis over een rode bol beweegt wordt de laatst bekende meetdatum van het desbetreffende onderzoek getoond.
- Voorheen werd de rode bal voor fundusscreening alleen getoond als er in de afgelopen 24 maanden geen fundusscreening was uitgevoerd. Echter bij het invoeren van de fundusscreening kan een advies worden ingevoerd dat de patiënt al eerder voor een fundusscreening of oogartscontrole moet komen, bijvoorbeeld over 3 maanden. Met deze adviesdatum wordt nu ook rekening gehouden bij het tonen van de rode bol. Er wordt dus een rode bol voor de funduscontrole getoond bij: Patiënten zonder funduscontrole of oogartscontrole in de laatste 24 maanden of bij patiënten waarbij de adviesdatum voor vervolgbeleid is verlopen. De overeenkomstige rode bol in het monitorscherm in het patiëntendossier werkt volgens dezelfde criteria.
- Informatie over het controlebeleid is opgenomen in het processcherm. In het bijzonder gaat het om patiënten zonder programmatische zorg (GPZ). Deze patiënten hebben de code GPZ in het processcherm. Tevens worden de rode bollen van de patiënt grijs. Door te sorteren op de kolom GPZ kunt u desgewenst de GPZ patiënten bovenaan tonen.
- CVRM: familie anamnese Hart- en Vaatziekten bij jaarcontrole CVRM is uitgesplitst in 3 opties

Zie het opleverdocument van 10 februari 2016 voor meer opleverpunten en uitgebreidere informatie met screenshots.

Gewijzigd per 20 januari 2015

- Reden van staken wordt vanaf nu ook getoond in de header, wanneer u met de muis over de tekst gaat wordt meer zichtbaar
- Bij de 2delijnslijst is de knop ‘O’ vervangen in ‘W’. Via ‘W’ kunt u niet alleen overlijden registreren, maar kunt u het dossier ook staken wanneer de patiënt verhuist buiten de regio Medrie Flevoland. Wanneer een patiënt verhuist naar een huisarts binnen de regio Medrie Flevoland dient u het dossier eerst over te zetten naar de eerste lijn (‘E’) en daarna op de gebruikelijke manier de hoofdbehandelaar te wijzigen. Meer informatie vindt u in de handleiding.
- Er zijn informatieknoppen toegevoegd aan het onderzoek voetcontrole. Tevens wordt er nu ook een geadviseerd zorgprofiel getoond. U dient altijd het veld ‘gekozen SIMM’s of zorgprofiel’ in te vullen zodat de waarde ook echt worden vastgelegd.
- Ter voorbereiding op het kunnen genereren van een automatisch berekende streefwaarde voor het Hba1c is ‘orale medicatie’ vervangen door drie opties: monotherapie met metformine, monotherapie anders dan metformine, combitherapie (meerdere orale middelen)
- De Z-score is toegevoegd. Het is nu nog niet mogelijk de score te importeren vanuit de spirometriesoftware. Indien u echter Carefusion gebruikt is dit wel binnenkort mogelijk. Helaas heeft Welch Allyn het nog niet in hun xml-exportbestand opgenomen waardoor dit niet kan worden geïmporteerd naar het KIS.
- Hoofdbehandelaar labcode wordt automatisch verzonden naar het HIS wanneer een patiënt naar 2delijn gaat of wordt (her-)aangemeld in de eerste lijn. Ook wanneer u een patiënt van een andere praktijk krijgt (en de behandeling in uw praktijk aanmeldt) wordt deze labcode verstuurd naar het HIS.
- Voor alle reeds bekende patiënten kunt u dit via HIS communicatie naar het HIS verzenden.

Uitgebreidere informatie over bovenstaande punten, en meer, vindt u in het releasedocument.

Gewijzigd per 14 december 2015

Portavita Analytics: zelf NHG en InEen rapporten genereren
Via Portavita Analytics kunt u zelf selecties maken met uw gegevens en kunt standaard opvraagbare rapportages downloaden. Vanaf nu kan Portavita Analytics vanuit het KIS benaderd worden. Iedereen met de juiste rol kan toegang krijgen. Een huisarts kan op deze manier met zijn eigen patiënten:
- Zoeken naar patiënten op meer dan 200 variabelen
- NHG accreditatie downloaden of InEen benchmark inzien
- Door de zorggroep aangemaakte zoekopdrachten (presets) raadplegen
Wanneer u hier gebruik van wil maken kunt u een mail sturen  naar a.clerx@medrie.nl. Wanneer uw account is geactiveerd verschijnt op uw homescherm: Portavita Analytics. U kunt vervolgens een keuze maken tussen het Reports gedeelte en de Patient Explorer. In het reports gedeelte kunt u de NHG accreditatie en de InEen rapportage downloaden. In het Patient Explorer gedeelte kunt u met behulp van filters zoeken naar patiënten.

Voor een uitgebreide toelichting, raadpleeg de Handleiding Portavita Analytics, te vinden in het KIS onder home -> Instructies.
Het indicatorenscherm wordt niet meer aangepast aan nieuwe variabelen e.d. die PV nu toevoegt, zoals GPZ, en zal op termijn geheel vervangen worden door de PV Analytics. Via PV Analytics kunt u zoeken op patiënten met GPZ.

Wijziging voetcontrole KIS
- Het betreft het toevoegen van het kopje ‘inactieve Charcotvoet’. Dit is conform de podotherapeutische standaarden en is nodig om een advies te geven voor de SIMM’s en het zorgprofiel.
- Er volgt een berekende SIMM’s klasse, eventueel kan daar (indien gemotiveerd) van worden afgeweken. Let op: het veld ‘gekozen SIMM’s klasse’ moet altijd worden ingevuld, anders wordt het niet meegenomen in de rapportages.
- Vanuit het voetonderzoek kan nu ook de enkel/arm index worden ingevuld en is het item doppler toegevoegd. Advies over wel/geen PAV volgt als de benodigde items zijn ingevuld. Wanneer u op een ander tijdstip deze onderzoeken doet kunt u het onderzoek pauzeren en later weer oppakken.
- Er is een aantal naamswijzigingen doorgevoerd, bv Huiddefect en/of tekenen van ontsteking' wordt 'Ulcus onder de enkel en/of tekenen van ontsteking’.

Geen programmatische zorg (GPZ) versturen naar het HIS
Sinds kort kan GPZ in het KIS worden geregistreerd volgens de NHG labcodes. Vanaf nu kan deze uitslag ook naar het HIS worden verzonden of vanuit het HIS worden geïmporteerd  middels OZIS. De huisarts dient dit aan te geven in de instellingen, tabblad ‘verzenden meetwaarden’ en ‘overnemen uit OZIS’. Wij kunnen dit ook voor u aanzetten, stuur dan even een mail naar flevoland@medrie.nl

Opheffen fictieve tweedelijnsorganisatie
Vanaf nu worden patiënten die in de tweedelijn onder behandeling zijn op een eenvoudige manier in het KIS geregistreerd. U kunt patiënten dan ook zelf weer terughalen naar de eerstelijn of overlijden registreren.
Uw tweedelijns patiënten markeert u voortaan als volgt:
- Ga naar het dossier van de betreffende patiënt
- Klik op behandelplan
- Klik op staak behandeling
- Selecteer reden: behandeling overgedragen aan 2e lijn buiten Portavita
- Klik Ok, enter

Een lijst met ‘2de lijns behandelingen’ verschijnt op het homescherm. Vanaf deze lijst kunt u uw patiënten eenvoudig zelf terughalen naar de eerstelijn (klik op ‘E’) of overlijden registreren (klik op ‘O’.)

In de komende periode zetten wij voor u de patiënten die nu nog onder de ‘fictieve tweedelijnsorganisatie’ zijn geregistreerd over naar de nieuwe lijst met 2de lijst behandelingen. Tot die tijd moet u voor die patiënten nog een bericht sturen naar de fictive tweedelijnsorganisatie om retour 1e lijn of overlijden te melden.

bovenstaande vier onderwerpen en meer staat uitgebreid beschreven in het laatste opleverdocument van Portavita.

 

Gewijzigd per 5 november 2015:

Vanaf komende donderdag is het mogelijk het controlebeleid (geen programmatische zorg, b.v. zorgmijders) aan te geven in Portavita via ‘behandelplan’ conform de NHG. Belangrijk, want per 1 januari 2015 mogen patiënten die geen programmatische zorg ontvangen niet aan Zilveren Kruis worden gedeclareerd. Een en ander zal, zoals eerder is gecommuniceerd, met terugwerkende kracht worden verrekend. Nadere toelichting over het toepassen van ‘geen programmatische zorg’ volgt deze week.

Ook worden in deze release de uitslagen van het fundusonderzoek aangepast aan de laatst (gewijzigde) NHG standaarden. De uitslag samen met een advies inzake het vervolgbeleid kan eenvoudig in het tekstvak worden gezet. Zie voor verdere informatie het opleverdocument.

Gewijzigd per 5 oktober 2015:

Afgelopen donderdag is er een tussentijdse release uitgevoerd van de Portavita applicatie. Dit betreft o.a. enkele nieuwe NHG codes die naar het HIS worden verstuurd. U vindt de details in het releasedocument.
Belangrijk: om te bewerkstelligen dat deze codes inderdaad worden doorgestuurd naar het HIS dient u dit via  ‘HIS koppeling->instellingen->tabblad verzenden meetwaarden’ nog wel aan te vinken. Zie handleiding instellen instellingen.

Gewijzigd per 24 augustus 2015:

OZIS Ouderenzorg beschikbaar en meer
Sinds kort is het mogelijk ouderenzorgpatiënten te importeren via OZIS. De werkwijze is nu gelijk aan die van DM en COPD. Ook zijn nu de OZIS tabbladen in de ouderenzorg monitor zichtbaar. Dat betekent dat de specialisten ouderenzorg via die weg nu bv de medicatie kunnen inzien.

Ander zaken die zijn aangepast zijn:
- ACQ onderzoek toegevoegd aan rode bollen processcherm
- Historische uitslagen MRC/CCQ zichtbaar (in groen) bij vervolgconsult en intake/diagnostiek
- Definitie rode bol jaarcontrole COPD gewijzigd
- Vraagstelling in aanvraag fundusscreening niet meer verplicht

Zie het opleverdocument voor een toelichting op deze aanpassingen.

Gewijzigd per 9 juli 2015:

De alcoholstatus is niet meer zichtbaar in de blauwe patiëntenbalk bovenin het dossier.

Verder zal dinsdag 11 augustus in de avond tussen 18:00 en 20:00 de database worden omgezet naar een nieuwe infrastructuur (datamigratie).
Dat betekent:
- dat het systeem van 18:00 - 20:00 niet bereikbaar is.
- dat na deze migratie Porta Vita vanaf woensdag waarschijnlijk een stuk sneller reageert (verbeterde performance) en deze weer voor de lange duur is gewaarborgd.

Gewijzigd per 4 juni 2015:

- de mogelijkheid voor systeembeheerders van de zorggroep om de HIS Instellingen van de huisartsen aan te passen. Dit kon voorheen alleen met het account van de huisarts.
- download Indicatoren voor Ouderenzorg
- een extra waarschuwing in het digitaal logboek m.b.t. urgente mededelingen.
In het opleverdocument vindt u meer informatie.

Gewijzigd per 27 mei 2015:

Inzage IZP in digitaal logboek voor patiënten
Op 18 mei jl. is een aantal aanpassingen doorgevoerd door Portavita. De belangrijkste aanpassing is het tonen van het IZP (Individueel ZorgPlan) in het digitaal logboek (de patiëntentoegang) en het toevoegen van het digitaal logboek bij de module ouderenzorg. In het opleverdocument vindt u meer informatie.

Gewijzigd per 29 april 2015:

Lab Antonius
Vanaf 14 april worden ook de laboratoriumuitslagen die bij het Antonius ziekenhuis zijn aangevraagd automatisch naar het KIS verzonden. Labuitslagen die zijn aangevraagd na 14 april hoeven niet meer via OZIS meting of via de import van medische data actief te worden overgenomen. Net als bij de labberichten van de MC groep worden ze ook rechtstreeks naar het HIS verzonden.

Gewijzigd per 12 maart 2015:

Importeren van diagnose diabetes via OZIS
Deze instelling moet eerst via HIS Instellingen worden geactiveerd. Dit kan alleen met het account van de huisarts en moet per huisarts worden ingesteld.
De stappen daarvoor zijn: home -> instellingen -> klik op het tabblad overnemen uit OZIS -> selecteer het bolletje bij Diagnose (Diabetes) in de kolom ‘overnemen en accorderen’ -> klik op enter (onderaan).
Met deze aanpassing en activering via instellingen zal na het importeren van medische data via OZIS, de diabetes diagnose en datum automatisch worden ingevuld in het KIS. Dit betekent dat wanneer u een nieuwe diabetespatiënt importeert in het HIS u niet meer handmatig via de index de diagnose hoeft te geven. U kunt gelijk doorgaan naar stap 3: het importeren van de medische historische data.

Gewijzigd per 19 januari 2015:

Aanpassing funduscontrole bij rapportages > diabetes > proces
Het rode bollenscherm toont nu pas een rode bol voor de fundusscreening, wanneer de controle 2 jaar geleden is i.p.v. 1 jaar. Dit is conform de NHG standaard. Deze aanpassing is ook doorgevoerd in het indicatorenscherm van het digitaal logboek en de monitor. Bij de diabetesindicatoren was reeds in te zien bij welk percentage patiënten de afgelopen 2 jaar een funduscontrole (fundusfotoscreening of oogartscontrole) was verricht. Het rapportage scherm biedt u nu de mogelijkheid hier gerichter naar te kijken.

Patiënten zonder programmatische zorg excluderen
Patiënten die geen programmatische zorg ontvangen kunnen op dit moment nog niet als zodanig worden gemarkeerd en aldus geëxcludeerd binnen het KIS. Portavita is hiermee bezig. Zodra dit mogelijk is wordt u hiervan op de hoogte gesteld en volgt een toelichting hoe u dit kunt registreren. Tot die tijd worden deze patiënten nog meegenomen in de declaratiebestanden. Dit zal later worden verrekend. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling deze categorie patiënten nu te staken in het KIS, nadere instructie volgt!

Voetzorg: tussentijdse oplevering toevoegen zorgprofiel in KIS
Sinds 12 december is het mogelijk het zorgprofiel te vermelden in het KIS onderzoek voetzorg.

Gewijzigd per 11 november 2013:

Raadplegen glucosewaarden
In het scherm van de jaarcontrole, kleine en tussentijdse controle, ziet u op de plek waar u glucosemetingen invoert, in blauw de volgende tekst: raadplegen glucosewaarden. Wanneer u daarop klikt verschijnen alle ingevoerde dagcurves die u heeft ingevoerd in het KIS en die de patiënt heeft ingevoerd via zijn patiëntentoegang. Inclusief de opmerkingen van de patiënt of het advies van de zorgverlener. Deze knop, die erg handig is, zit wat verstopt, vandaar dat ik u er via deze weg op attendeer.