Toezicht

HRZ HCF Charis

Contactgegevens: secretariaat@hrzwolle.nl

Missie en visie
Huisartsenvereniging Regio Zwolle

Uitgangspunt was en is belangenbehartiging van de huisartsen in de Zwolse regio, waarbij een proactieve houding vooropstaat en de huisartsen als groep goed zichtbaar zijn en met een duidelijke positie in deze regio (h)erkend worden.

Belangrijk is een goed contact met de leden te houden en de aanwezige kwaliteit van de huisarts meer zichtbaar te maken. Kenmerkend voor het werk van de huisarts is zijn integrale, generalistische benadering, waar patiëntgerichtheid, toegankelijkheid en behoud van de menselijke maat onderdeel van uitmaken.

In het organogram is te zien wat de relatie met Medrie is.

Contactgegevens: secretariaathcf@medrie.nl

In hun werkgebied, deels stedelijk- veelal plattelandsgebied, wil de Huisartsencoöperatie Flevoland en omstreken (HCF) voor de huisartsen in de regio de discussie leiden rondom de veranderende rol van het huisartsenvak.

Welke huisarts wil je zijn? Steeds meer versnippering van zorg door medewerkers van de praktijk met de huisarts als manager of toch meer de generalist die de zorg levert in kleinere eenheden van ondersteuning.

Om deze verandering van taken goed te kunnen uitvoeren neemt de HCF de rol van organisator voor de grote lijnen.
De beschikbaarheid van huisartsenposten, het faciliteren van programmatische chronische zorg zoals Diabetes, COPD en Hart-en Vaatziekten. Ook de ontwikkelingen volgend op het gebied van de ouderenzorg en de GGZ. Hierbij dient de HCF als ondersteuner voor de regionale huisartsen op deze gebieden en zal de HCF ook de ontwikkelingen in het land volgen om die zo mogelijk aan te bieden aan de huisartsen in onze regio.

Kernwoorden voor de HCF zijn: dichtbij, keuze vrijheid voor deelnemers, vernieuwend waar mogelijk.

Contactgegevens: info@charisua.nl

Charis staat voor Coöperatie Huisartsenvereniging voor Regio, Initiatief en Samenwerking U.A. en bestaat uit huisartsen uit de gemeenten Hardenberg en Ommen.

Missie en Visie Charis

Op basis van gezamenlijke visie innoveert en borgt Charis kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg in de eigen regio. Charis versterkt daarbij de regiefunctie van de huisarts, zo nodig door het gezamenlijk aanbieden van huisartsenzorg, in het belang van patiënten. Charis ondersteunt de aangesloten huisartsen bij het vervullen van hun rol in de ruimste zin in het (medisch) zorgaanbod in directe zorgomgeving van de patiënt. Charis behartigt ook andere (o.a. maatschappelijke) belangen van haar leden.

Aandeelhouders

De aandelen van Medrie zijn in handen van de besturen van HRZ (51%), HCF (32%) en Charis (17%). De bestuursleden van deze organen treden op namens de huisartsleden. Zij vormen samen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), die jaarlijks twee vergaderingen houdt. Daarin worden o.a. de jaarrekeningen en het jaarverslag vastgesteld. Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur worden, na een voorstel door de RvC, door de AVA benoemd. Ook heeft de AVA bevoegdheden bij rechten op het vermogen en bij een verdeling van overwinst.

Naast de gewone aandelen heeft iedere regio één prioriteitsaandeel. De drie besturen van de Aandeelhouders vormen samen de Prioriteit. De stemverhouding binnen de Prioriteit is 1:1:1 en daarmee gericht op consensus. Het eigen prioriteitsaandeel geeft de bevoegdheid om goedkeuring te verlenen aan het strategisch regio(meerjaren)beleid, de regionale missie en de regionale visie van (toekomstige) dochtervennootschappen van de vennootschap.

Op financieel gebied is goedkeuring van de Prioriteit nodig voor de regionale meerjarenbegroting, het regionale investeringsplan van de dochtervennootschappen en overige besluiten die regiogebonden zijn. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten.

Raad van Commissarissen

De onafhankelijke Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en het gevoerde beleid. De Raad gaat na of Medrie op passende wijze uitvoering geeft aan zijn taken. De Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • de heer drs. M. Verweij
  • mevrouw drs. G.M. Mittendorff
  • mevrouw drs. C.J.W. Hirschler-Schutte
  • de heer drs. B. van der Weide
  • en de heer dr. E.N.A. Zuiderwijk