Wat doet de zorggroep?

WAT DOET DE ZORGGROEP?
Zorggroep Hardenberg is opgericht door huisartsen in de regio Hardenberg. De Zorggroep beslist over de inhoud van de zorg en maakt afspraken in de regio over wie het beste welke zorg kan leveren. Dit wordt ketenzorg genoemd. De zorggroep bevordert en faciliteert dat de verschillende partijen die betrokken zijn bij een bepaalde keten met elkaar samenwerkings-,  verwijs- en terugverwijsafspraken opstellen. Meer informatie over hoe dit inhoudelijk in uw regio georganiseerd is vindt u hier.

FINANCIEEL 
Ook de financiering van ketenzorg is in handen van de Zorggroep. De Zorggroep heeft met verzekeraars een bedrag per patiënt afgesproken. Voor dit bedrag wordt bijna alle zorg voor een patiënt die is opgenomen in de keten DM, COPD of VRM betaald. De ene patiënt zal meer zorg nodig hebben dan de andere, hierbij wordt uitgegaan van gemiddelden.
De volgende zorg valt binnen het tarief van de ketenzorg:
•    De zorg van uw huisartsenpraktijk voor uw diabetes, COPD of in het kader van VRM
•    De zorg van uw diëtist voor uw diabetes, COPD of in het kader van VRM
•    De twee- of driejaarlijkse oogfoto
Dit betekent dat deze kosten niet van invloed zijn op het eigen risico bij uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw huisarts voor welke keten (diabetes en/of COPD en/of VRM) hij/zij een contract heeft afgesloten met Medrie, of u 'in de keten bent opgenomen' en in hoeverre een en ander in uw situatie wordt vergoed.

Met de volgende zorgverleners hebben we wel samenwerkingsafspraken, maar geen financiële afspraken:
•    Voetzorg geleverd door podotherapeuten of pedicures
•    Fysiotherapeuten
•    Apothekers
Dat betekent dat in die gevallen de kosten van deze zorgverlening eerst worden verrekend met uw eigen risico.
Van uw zorgverzekeraar ontvangt u elk kwartaal een overzicht dat er een bepaald (keten)bedrag is betaald aan Zorggroep Hardenberg. Dit heeft te maken met het tarief dat voor elke patiënt is afgesproken. Let op: dit is dus geen rekening, dit overzicht wordt u gestuurd ter kennisgeving.

KETEN INFORMATIE SYSTEEM
Wanneer u ketenzorg ontvangt (COPD en/of Diabetes en/of in het kader van Vasculair Risicomanagement) werkt uw huisarts of praktijkondersteuner samen met andere zorgverleners zoals de diëtiste, de podotherapeut of de fysiotherapeut. 
Om de juiste zorg te kunnen leveren is het belangrijk dat uw (medische) gegevens, zoals laboratoriumuitslagen, ook voor de betrokken zorgverleners beschikbaar zijn. 
Zorgverleners maken daarvoor gebruik van het Keten Informatie Systeem (KIS). Zo kunnen (medische) gegevens in een beveiligde omgeving met elkaar worden uitgewisseld.

Uitwisseling van uw medische gegevens bij ketenzorg
Zodra uw huisarts of praktijkondersteuner u verwijst naar een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de diëtiste, stuurt hij/zij via het KIS een aanvraag naar de zorgverlener van uw keus. Uw dossier kan nu door die betreffende zorgverlener worden ingezien en er kunnen gegevens worden toegevoegd. Alleen zorgverleners die u behandelen en waarnaar u bent verwezen hebben inzage in uw dossier.

Declaratie
Wanneer u ketenzorg ontvangt betekent dit dat de consulten van de huisartsenpraktijk en andere gecontacteerde ketenpartners niet ten laste komen van uw eigen risico. Alleen wanneer uw dossier bekend is in het KIS, kan het declaratieverkeer via Zorggroep Hardenberg verlopen. 

Inzage in uw dossier
Tevens kunt u -indien gewenst- toegang krijgen tot uw eigen KIS dossier. Hierin kunt u uitslagen en gezamenlijk opgestelde afspraken bekijken. U kunt tevens zelf glucosewaarden, bloeddrukken of een CCQ vragenlijst in dit systeem zetten en hier met uw praktijkondersteuner, beveiligd, over communiceren. 
Uw praktijkondersteuner kan een toegangscode voor u aanmaken. 

Hoe geeft u toestemming?
Uw huisarts of praktijkondersteuner mag uw (medische) gegevens alleen openstellen voor betrokken zorgverleners met uw uitdrukkelijke toestemming. Zo blijft uw privacy beschermd. Het staat u vrij om wel of geen toestemming te geven. En u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. 
Zonder uw toestemming kunnen uw medische gegevens echter niet worden opgenomen in het KIS en is er geen ketenzorg mogelijk.
Indien u toestemming geeft kan dit schriftelijk middels een toestemmingsformulier worden vastgelegd.

KWALITEIT
Huisartsen die zijn aangesloten bij de Zorggroep werken volgens vastgestelde protocollen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Zo wordt jaarlijks getoetst of de ketenzorg in Flevoland aan de kwaliteitsnormen voldoet.
Medrie levert daarvoor anonieme gegevens over ketenzorg aan InEen. InEen vergelijkt (middels een benchmark)  de uitkomsten van alle zorggroepen met als doel de ketenzorg in Nederland te verbeteren. InEen ontvangt geen informatie waarmee ze gegevens kunnen herleiden tot individuele patiënten, zoals naam, adres, geboortedatum of uw Burgerservicenummer (BSN).

Wetenschappelijk onderzoek
Uit onderzoek is gebleken dat de juiste zorg bij patiënten met diabetes type 2 tot gevolg heeft dat de kans op complicaties sterk vermindert. Eenzelfde onderzoek kan worden uitgevoerd voor COPD en VRM. Daartoe worden uw gegevens anoniem aangeleverd aan het onderzoeksinstituut. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit bij uw huisartsenpraktijk aangeven en worden uw gegevens niet gebruikt.

Deelnemende gemeenten
Huisartsen en ketenpartners in gemeenten Hardenberg en Ommen doen mee.