Voetzorg

Voetzorg niet in de keten

Tijdens de jaarlijkse diabetescontrole in de huisartsenpraktijk worden uw voeten gescreend. Daaruit volgt een SIMS classificatie. Indien uw voeten geclassificeerd worden met SIMS 2 of 3 wordt voetzorg vergoed vanuit de basisverzekering (onder voetzorg valt onderzoek, consult en instrumentele behandeling die verleend wordt door podotherapeuten en pedicures met de aantekening diabetes of medisch pedicures). Wel wordt dan eerst uw eigen risico ‘aangesproken'.  Zilveren Kruis heeft geen contracten betreffende voetzorg met zorggroepen afgesloten er bestaan dus geen financiële afspraken tussen pedicures/podotherapeuten en de zorggroep. In Flevoland is Zilveren Kruis de preferente zorgverzekeraar. Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar dan zal deze verzekeraar Zilveren Kruis volgen in de gemaakte afspraken.
Belangrijk om te weten is dat er in de regio wel inhoudelijke verwijs- en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen pedicures, podotherapeuten en huisartsenpraktijken.

Voetzorg SIMS classificatie 1
Voetzorg bij patiënten met SIMS 1 wordt in principe niet vergoed vanuit de basisverzekering, mogelijk worden deze kosten vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Het advies is uw polis goed na te kijken om ongewenste situaties te voorkomen.

Uitzondering bij SIMS 1
Wanneer bij u SIMS 1 is vastgesteld en er is tevens sprake van andere aandoeningen of medicijngebruik die het risico verhogen op diabetische voetproblemen vindt de vergoeding van medisch noodzakelijke voetzorg nog wél plaats vanuit de basisverzekering. Er is in dat geval sprake van zorgprofiel 2. Indien u valt in zorgprofiel 2 is het wel noodzakelijk voor de vergoeding, dat de eerste screening/behandeling wordt uitgevoerd door een podotherapeut, hij/zij stelt dan namelijk het behandelplan met u vast. Dat is de reden dat elke patiënt vanaf zorgprofiel 2 altijd eerst naar de podotherapeut zal worden verwezen. De podotherapeut zal vervolgens, samen met (gecontracteerde) pedicures, in de regio de voetzorg uitvoeren.

Bij u is SIMS 2 of hoger vastgesteld
Wanneer bij u SIMS 2 of hoger is vastgesteld valt u altijd in zorgprofiel 2 of hoger. Voor u vindt vergoeding voor medisch noodzakelijke voetzorg dan ook plaats vanuit de basisverzekering, mits het behandelplan is opgesteld door een podotherapeut. Dat is de reden dat elke patiënt vanaf zorgprofiel 2 altijd eerst naar de podotherapeut zal worden verwezen. De podotherapeut zal vervolgens, samen met (gecontracteerde) pedicures, in de regio de voetzorg uitvoeren.

Samenvattend:

SIMS                           Zorgprofiel Voetbehandelaar Vergoeding uit               
SIMS 1 zonder andere aandoeningen of medicijngebruik die het risico op diabetische voetproblemen verhogen Zorgprofiel 1 Pedicure Mogelijk vanuit aanvullende verzekering, indien afgesloten.
SIMS 1 met andere aandoeningen of medicijngebruik die het risico op diabetische voetproblemen verhogen Zorgprofiel 2 Eerst naar podotherapeut en daarna eventueel naar de pedicure Basisverzekering (het eigen risico is niet van toepassing).

Klik hier voor meer informatie.