VRM ketenzorg

Ketenzorg betekent dat patiënten goed op elkaar afgestemde zorg ontvangen; patiënt en hulpverleners streven hetzelfde doel na. Medrie Regio Hardenberg bevordert en faciliteert dat de verschillende professionele partijen die betrokken zijn bij de keten, met elkaar samenwerkings-, substitutie-, verwijs- en terugverwijsafspraken opstellen. Medrie Regio Hardenberg draagt zo zorg voor de verbinding tussen de verschillende ketenpartners in de regio. In de handleiding in- en exclusiecriteria staat beschreven welke patiënten in de keten VRM kunnen worden geincludeerd en welke niet. Wanneer een patient wordt geincludeerd ontvangt hij/zij deze (programmatische) ketenzorg.
De e-CVRM kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor cardiovasculair risicomanage­ment aan mensen met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten door zorgverleners digitaal geregis­treerd moet worden worden.

Het is belangrijk bij start van de ketenzorg dat de patient toestemming verleent voor ketenzorg en uitwisseling van gegevens. Geef daarom iedere patient de informatiebrief mee en laat het toestemmingsformulier ondertekenen.

Document 'Praktijk op orde'.
Informatiebrieven - wordversie:
Informatiebrief 1 - die de patiënt kan voor leggen aan cardioloog/internist
Informatiebrief 2 - over ketenzorg en deelname aan wetenschappelijk onderzoek
Informatiebrief 3 - voor nieuwe patiënten met VRM

Document 'Praktijk op orde' -  aanvulling atriumfibrilleren

Informatiebrieven - wordversie:
Informatiebrief 4 - voor patiënten met atriumfibrilleren
Informatiebrief 5 - die praktijk voor kan leggen aan cardioloog

Aanvulling handleiding KIS - VRM

Toestemmingsformulier KIS

Ketenvergoeding
Opgenomen in de keten VRM (mits ketenpartner door Medrie Regio Hardenberg gecontracteerd):
- diëtist, KIS consultatie specialist
- alle consulten, 24 uurs bloeddrukmeting, stoppen met roken zorg (individueel of groepsbegeleiding)

Hoe deze (programmatische) ketenzorg in de regio Hardenberg is vormgegeven vindt u via onderstaande link. Door op een blokje te klikken verschijnen de samenwerkingsafspraken.

Naar keten VRM