COPD ketenzorg

Ketenzorg betekent dat patiënten goed op elkaar afgestemde zorg ontvangen; patiënt en hulpverleners streven hetzelfde doel na. Medrie bevordert en faciliteert dat de verschillende professionele partijen die betrokken zijn bij de keten, met elkaar samenwerkings-, verwijs- en terugverwijsafspraken opstellen. Medrie draagt zo zorg voor de verbinding tussen de verschillende ketenpartners in de regio.

Voorbeeldbrieven - wordversie:
Informatiebrief - over ketenzorg en deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Toestemmingsformulier KIS

Het doel van de ketenzorg COPD is:
- Gericht op de aandoening COPD:
  - verminderen van de klachten;
  - verbeteren van het inspanningsvermogen;
  - normaliseren van de achteruitgang van de longfunctie (FEV1);
  - voorkómen van exacerbaties;
  - uitstellen of voorkómen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid;
  - verbeteren van de ziekte-gerelateerde kwaliteit van leven.
- Tevreden patiënt
- Efficiënte/betaalbare ketenzorg

De kwaliteit van de uitgevoerde zorg wordt gemeten via de afgesproken landelijke indicatoren en patientervaringsonderzoek.

In de handleiding in-en exclusiecriteria staat beschreven welke patiënten in de keten COPD kunnen worden geïncludeerd en welke niet. Wanneer een patiënt wordt geïncludeerd ontvangt hij/zij deze (programmatische) ketenzorg).
De e-COPD kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor de zorgverlening aan mensen met COPD door zorgverleners digitaal geregistreerd moet worden.

Ketenvergoeding
Opgenomen in de ketenvergoeding COPD (mits ketenpartner door Medrie gecontracteerd):
- diëtist, KIS consultatie specialist
- alle consulten inclusief t.g.v. exacerbaties, spirometrie, stoppen met roken zorg (individueel of groepsbegeleiding)

Hoe deze (programmatische) ketenzorg voor COPD in regio Zwolle is vormgegeven vind je via onderstaande link. Door op een blokje te klikken verschijnen de samenwerkingsafspraken.

Naar keten COPD