VRM ketenzorg

Ketenzorg betekent dat patiënten goed op elkaar afgestemde zorg ontvangen; patiënt en hulpverleners streven hetzelfde doel na. Medrie bevordert en faciliteert dat de verschillende professionele partijen die betrokken zijn bij de keten, met elkaar samenwerkings-, substitutie-, verwijs- en terugverwijsafspraken opstellen. Medrie draagt zo zorg voor de verbinding tussen de verschillende ketenpartners in de regio. In de handleiding in- en exclusiecriteria staat beschreven welke patiënten in de keten VRM kunnen worden geincludeerd en welke niet. Wanneer een patient wordt geincludeerd ontvangt hij/zij deze (programmatische) ketenzorg.
De e-CVRM kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor cardiovasculair risicomanage­ment aan mensen met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten door zorgverleners digitaal geregis­treerd moet worden worden.

Document 'Praktijk op orde'.

Voorbeeldbrieven  - wordversie
Informatiebrief - over ketenzorg en deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Toestemmingsformulier KIS

Ketenvergoeding
Opgenomen in de keten VRM (mits ketenpartner door Medrie gecontracteerd):
- diëtist, KIS consultatie specialist
- alle consulten, 24 uurs bloeddrukmeting, stoppen met roken zorg (individueel of groepsbegeleiding)

Hoe deze (programmatische) ketenzorg in de regio is vormgegeven vind je via onderstaande link. Door op een blokje te klikken verschijnen de samenwerkingsafspraken.

Naar keten VRM