Wat doet de zorggroep

Wat doet de Zorggroep?

Zorggroep Flevoland is opgericht door huisartsen in Flevoland en de kop van Overijssel. De Zorggroep beslist over de inhoud van de zorg en maakt afspraken in de regio over wie het beste welke zorg kan leveren. Dit wordt ketenzorg genoemd. De zorggroep bevordert en faciliteert dat de verschillende partijen die betrokken zijn bij een bepaalde keten met elkaar samenwerkings-,  verwijs- en terugverwijsafspraken opstellen. Meer informatie over hoe dit inhoudelijk in uw regio georganiseerd is vindt u hier.

Financieel

Ook de financiering van de ketenzorg is in handen van de Zorggroep. De zorggroep is met Zilveren Kruis, de preferente verzekeraar in deze regio, een bedrag per patiënt met diabetes, COPD of in het kader van VRM overeengekomen. Voor dit bedrag wordt bijna alle zorg voor een patiënt die is geïncludeerd in de keten DM, COPD of VRM betaald. De ene patiënt zal meer zorg nodig hebben dan de andere, hierbij wordt uitgegaan van gemiddelden.

Wanneer u zorg ontvangt vanuit de diabetesketen geldt dat zowel de consulten van de huisartsenpraktijk als de diëtist van de ketenvergoeding wordt betaald. Daarnaast worden ook de consulten van de diabetesverpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL), de oogarts (voor de 2-jaarlijkse oogfoto) en het laboratorium betaald. Wanneer u zorg ontvangt vanuit de COPD-keten geldt dat zowel de consulten van de huisartsenpraktijk als de diëtist van de ketenvergoeding worden betaald. Voor zorg ontvangen vanuit de VRM-keten geldt dat zowel de consulten van de huisartsenpraktijk als de diëtist van de ketenvergoeding worden betaald. De Zorggroep ontvangt de facturen van de gecontracteerde partners (wanneer de betreffende huisarts een ketencontract heeft afgesloten met Medrie) en betaalt hen. Dit betekent dat de kosten ten behoeve van ketenzorg niet van invloed zijn op uw te betalen eigen risico aan uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw huisarts voor welke keten (diabetes en/of COPD en/of VRM) hij/zij een contract heeft afgesloten met Medrie, of u 'in de keten bent opgenomen' en in hoeverre een en ander in uw situatie wordt vergoed.

Met podotherapeuten, pedicures en fysiotherapeuten hebben wij wel samenwerkingsafspraken maar geen financiële afspraken. Dat betekent dat in die gevallen de kosten van deze zorgverlening eerst worden verrekend met uw eigen risico.

Van uw zorgverzekeraar ontvangt u elk kwartaal een overzicht dat er een bepaald (keten)bedrag is betaald aan Zorggroep Flevoland. Dit heeft te maken met het tarief dat voor elke patiënt is afgesproken. Let op: dit is dus geen rekening, dit overzicht wordt u gestuurd ter kennisgeving.
Let op: In 2009 is bij het oprichten van de zorggroep en inschrijving bij de Kamer van Koophandel de naam Diabeteszorggroep Flevoland B.V. statutair vastgelegd.  Op het overzicht voor ketenzorg COPD of VRM wat u ontvangt werd deze statutaire naam gebruikt. Omdat dit verwarring kan geven is met ingang van 17 februari 2017 de statutaire naam gewijzigd in Zorggroep Flevoland.

Kwaliteit

Huisartsen die deelnemen aan de Zorggroep werken volgens vastgestelde protocollen. Hierover zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Zo wordt jaarlijks getoetst of de ketenzorg in Flevoland aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Wetenschappelijk onderzoek

In de afgelopen 10 jaar is uit onderzoek gebleken dat de juiste zorg bij patiënten met diabetes type 2 tot gevolg heeft dat de kans op complicaties sterk vermindert. Eenzelfde onderzoek wordt sinds een aantal jaar uitgevoerd voor COPD en sinds 2016 ook voor VRM. Daartoe worden uw gegevens anoniem aangeleverd aan het Kenniscentrum voor Ketenzorg te Zwolle. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan kunt u dit bij uw huisartsenpraktijk aangeven en worden uw gegevens niet gebruikt.

Deelnemende gemeenten

Huisartsen en ketenpartners in de volgende gemeenten doen mee:
Lelystad
Dronten
Noordoostpolder
Urk