Cliëntenraad

Medrie hecht veel waarde aan betrokkenheid en inbreng van cliënten. Hiervoor is de Cliëntenraad ingesteld. Door deze Raad kunnen mensen die gebruikmaken van zorg, invloed hebben op de kwaliteit van de zorgverlening. De kwaliteit van zorg kan mede hierdoor verbeterd worden. De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden. Deze leden vertegenwoordigen de cliënten uit het gehele werkgebied van Medrie.

Doel Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en directie, over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

 • beschikbaarheid van de dienstverlening (o.a. openingstijden);
 • informatievoorziening voor cliënten (o.a. foldermateriaal);
 • veranderingen in zorgaanbod, ingrijpende verbouwingen of wijzigingen in de organisatie;
 • de jaarlijkse begrotingen, werkplannen en speerpunten;
 • bescherming van de privacy.
 • De Cliëntenraad is geen klachtencommissie. Zij behandelt geen individuele klachten.

Samenstelling Cliëntenraad 

 • De heer G. Niens
 • Mevrouw M. van Asten
 • Mevrouw W. Nijland-Veldhuis
 • Mevrouw A. Dierkx
 • De heer B. Huisman
 • Mevrouw A. van Apeldoorn
 • Mevrouw E. Keur

Meepraten en meedenken?

Wilt u meedenken en meepraten om het zorgaanbod, de kwaliteit van de zorg of andere zaken die u belangrijk vindt, te verbeteren? Neem dan contact op met de Cliëntenraad:
Cliëntenraad Medrie, Postbus 40099, 8004 DB Zwolle. E-mail: clientenraad@medrie.nl